Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy   

1. Produkty będące środkami spożywczymi o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym nie podlegają zwrotowi z przyczyn innych niż wady jakościowe. Dodatkowo prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części nie przysługuje Kupującemu- Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem sprzedaży są produkty, o krótkim terminie przydatności do użycia, o czym informowano przy składaniu zamówienia lub towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
2. W przypadku towarów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej innych niżeli te, o których mowa w pkt.1, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Kupujący- Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zakupu towarów, co do których odstąpił od umowy.
3. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z niniejszego regulaminu Hurtownia zobowiązana jest zwrócić Konsumentowi całość otrzymanej od Kupującego- Konsumenta płatności za towary.
4. Kupujący-Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych na odległość towarów wysyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej sklep@hf-monika.pl lub w formie pisemnej na adres 70-784 Szczecin, ul. Struga 3. Fizyczny zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący- Konsument odstąpił od umowy na adres 70-784 Szczecin, ul. Struga 3 z dodatkową adnotacją na kopercie „ZWROT TOWARU”. Zachowanie terminu wystarczy na odesłanie towarów przed jego upływem. Kupujący-Konsument przesyła towary z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary winny być w stanie nienaruszanym, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów modyfikacji, używania.
5. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Hurtownię oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż  Hurtownia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego- Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego- Konsumenta konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi w sposób wskazany w „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”.

Reklamacja towarów   

1. Na Hurtowni spoczywa obowiązek sprzedaży produktów pełnowartościowych, zgodnych z opisem produktu, chyba że z opisu produktu wynika, iż produkt jest II jakości, posiada braki, a Kupujący o takich okolicznościach został poinformowany. Do Klientów niebędących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Hurtowni z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta niebędącego Konsumentem do zwrotu Towaru, Klient niebędący Konsumentem może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Hurtowni, na koszt Klienta, jeżeli towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Z podlegającej zwrotowi ceny, Hurtownia może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru. Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
2.W przypadku stwierdzenia, iż zakupiony towar nie jest zgody z umową, zamówieniem, przepisami prawa, Kupujący ma uprawnienie do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hf-monika.pl lub pisemnie na adres: 70-784 Szczecin ul. Struga 3 z dopiskiem „REKLAMACJA” wraz z odesłaniem reklamowanego towaru.
3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Hurtownia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Hurtownię albo Hurtownia nie wykonała swego zobowiązania w zakresie  wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku wad nieistotnych.
4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Hurtownię usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Hurtownię jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Hurtownię.
5. Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Hurtownia jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Hurtownia może odmówić spełnienia roszczenia, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego  jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko;
- adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu),
- przedmiot reklamacji;
- przyczynę reklamacji;
- podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).
7. Reklamacje należy kierować na adres mailowy  sklep@hf-monika.pl. Hurtownia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z odesłanym produktem a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji wraz z pisemnym uzasadnieniem niemożności jej wcześniejszego rozpoznania. W razie braku odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania  właściwie zgłoszonej reklamacji przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Hurtownię za zasadną.
8. Jeśli Hurtownia nie uzna reklamacji Kupującemu-Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Postanowienia końcowe:     

1. W zakresie prowadzonej działalności Hurtownia przetwarza dane osobowe zgodnie z warunkami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Zawartość sklepu internetowego Hurtowni nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat towarów dostępnych w ofercie sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i pomyłek. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Rejestracja lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym Hurtowni jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.   
5. Dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów właściwy jest Sąd powszechny odpowiedni dla siedziby Hurtowni.
6. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu.  Informacja o zmianie regulaminu każdorazowo będzie publikowana na stronie głównej Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl